ເຊີດຊູຄວາມສາມາດນຳພາຂອງຄະນະພັກ ເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດຂອງການບໍລິຫານລັດ ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ເສີມສ້າງສັງຄົມສາມັກຄີປອງດອງ ປຸກລະດົມກຳລັງແຮງທົ່ວສັງຄົມ ພັດທະນານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ເປັນນະຄອນທີ່ໜ້າຢູ່ ແລະ ຍືນຍົງ !

em
ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບເອກະລາດປະຊາທິປະ​​ໄຕເອກະພາບວັດທະນາຖາວອນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນາຍົກລັດທະມົນຕີ        ເລກທີ:14……./ຫກນຊ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ລົງວັນທີ :......................

ດຳລັດ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄືອນໄຫວ

ຂອງອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ

-          ອີງໃສ່ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ

-          ອີງໃສ່ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີ ຂອງກຳແພງນະຄອນ ແລະ ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ

                                                                                                  ນາຍົກລັດທະມົນຕີອອກດຳລັດ

                                                                                                             ໝວດທີ່ I

                                                                                                          ຫຼັກການທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 : ສ້າງຕັ້ງອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງວຽງຈັນ ຊຶງກວມເອົາເຂດຊຸມຊົນເມືອງໃນ 4 ຕົວເມືອງ   ຄື : ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,ເມືອງຈັນທະບູລີ,ເມືອງໄຊເສດຖາ ແລະ ເມືອງສັດຕະນາກ ທີ່ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດສັງຄົມລັກສະນະຕົວເມືອງລະດັບສູງ,ເປັນອົງການບໍລິຫານວິຊາການທີ່ມີລັກສະນະນິຕິບຸກຄົນ.

                                                                                                             ໝວດທີ II

                                                                                                     ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ມາດຕາ 2: ອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງວຽງຈັນ ຊຶງມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ (ອພບ) ສັງກັດຢູ່ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກຳແພງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ມີພາລະບົດບາດໃນການວາງແຜນ,ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ ຂອງ 4 ຕົວເມືອງ ຊຶ່ງ ອພບ ເປັນຜູ້ກຳນົດ

                                                                                                             ໝວດທີ III

                                                                 ວ່າດ້ວຍໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3 : ອພບ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້ :

         1 : ວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານພັດທະນາຕົວເມືອງ

         2 : ກໍ່ສ້າງ,ປັບປຸງ,ບູລະນະບັນດາໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລິການຂອງຕົວເມືອງເຊິ່ງມີ

-          ຖະໜົນຫົນທາງ

-          ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ

-          ເກັບມ້ຽນ ແລະ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຍ

-          ປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈືອນ,ປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມ

-          ອານາໄມ ແລະ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

-          ແສງສະຫ່ວາງສາທາລະນະ

-          ສວນສາທາລະນະ

3 : ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄອບຄົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປຸກສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອື່ນໆ ໃນຂອບເຂດທີ່ ອພບ ກຳນົດໄວ້ ໂດຍມີການສົມທົບກັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

4 : ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເອກະສານເຕັກນິກອັນຈຳເປັນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບການພັດທະນາຕົວເມືອງໃນຂອບເຂດ ອພບ ໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງກຳແພງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນເພື່ອປຸກລະດົມຂົນຂວາຍປະຊາຊົນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການພັດທະນາ ແລະ ບູລະນະປົວແປງ ຕາມແຜນການພັດທະນາຕົວເມືອງວຽງຈັນ

5 : ມີໜ້າທີ່ສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນໝວດທີ່ V ແລະ ນຳໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຕາມມາດຕາ 3 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້

6 : ໜ້າທີ່ອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນ ຊຶ່ງຖືກອະນຸມັດ ແລະ ມອບໝາຍໃຫ້ໂດຍເຈົ້າຄອງກຳແພງນະຄອນ

ມາດຕາ 4 : ອພບ ມີສິດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

1 : ພົວພັນ ຮ່ວມມື ກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ບົນພື້ນຖານລະບຽບການ ທີ່ລັດຖະບານກຳນົດອອກ

2 : ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ນຳໃຊ້ພາຫະນະກົນຈັກ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆພ້ອມທັງສັບສົມບັດອື່ນໆ ລວມທັງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມການມອບໝາຍຂອງຂະແໜງການເງີນ

3 : ມີສິດຖືບັນຊີ, ເກັບລາຍຮັບທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໝວດທີ V ຂອອງດຳລັດສະບັບນີ້ ແລະ ນຳໃຊ້ທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະບານ

ໝວດທີ V

ວ່າດ້ວຍແຫຼ່ງລາຍຮັບ ແລະ ການທົດແທນຄືນ

ມາດຕາ 7 : ລາຍຮັບຂອງ ອພບ ມາຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆດັ່ງນີ້

1 : ການເກັບຄ່າຊົມໃຊ້ ແລະ ບໍລິການຕໍ່ບັນດາໂຄງລ່າງຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ລາຍຮັບຈາກອະສັງຫາລິມາຊັບ ແລະ ສັງຫາລິມາສັບ ໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້

2 : ສ່ວນແບ່ງພາສີ,ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆຕາມການຕົກລົງຂອງກະຊວງການເງີນ

3 : ການກູ້ຢືມ,ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການບໍລິຈາກ ຈາກພາຍ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

4 : ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ

ມາດຕາ 8 : ອພບ ມີຄວາມເປັນເຈົ້າຕົນເອງທາງດ້ານການເງິນຕາມລະບຽບການ ແລະ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທົດແທນຄືນກ່ຽວກັບໜີ້ສິນຕາມສັນຍາ

ໝວດທີ VI

ວ່າດ້ວຍລະບອບວິທີເຮັດວຽກຂອງ ອພບ

ມາດຕາ 9 : ອພບ ເຮັດວຽກຕາມຫັລກການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1 : ເຮັດວຽກຕາມລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ,ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ,ການດຮັດວຽກຢ່າງ ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ,ແບ່ງງານໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຢ່າງລະອຽດ,ມີການມອບວຽກຕິດພັນກັບການມອບສິດມີນະໂຍບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ.

2 : ເຮັດວຽກຢ່າງມີແຜນການ,ມີຂໍ້ກຳນົດ,ມີການຈັດຕັ້ງ,ປະສານສົມທົບ,ຕິດຕາມການກວດກາ ເປັນປົກກະຕິ,ມີການສະຫລຸບຕີລາຄາ ຖອດຖອນບົດຮຽນລາຍງານໃຫ້ເຈົ້າຄອງກຳແພງນະຄອນ ແລະ ສ່ວນວຽກດ້ານວິຊາສະເພາະດ້ານການເງີນ ແລະ ດ້ານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງຂອງຕົວເມືອງລາຍງານໃຫ້ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ

ມາດຕາ 10 : ການແບ່ງວຽກງານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫ່ວາງ ອພບ ແລະ ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນປະຕິບັດບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບກັບບັນດາພະແນກການພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງເຈົ້າຄອງກຳແພງນະຄອນ.

ມາດຕາ 11 : ຫົວໜ້າ ອພບ ມີໜ້າທີ່ຊີ້ນຳ ນຳພາລວມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໝວດ ທີ 3 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້,ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ຕໍ່ເຈົ້າຄອງກຳແພງນະຄອນ ແລະ ຕໍ່ລັດຖະບານໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ ອພບ

ມາດຕາ 12 : ຮອງຫົວໜ້າ ອພບ ທີ່ເປັນຜູ້ປະຈຳການ ທັງເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຂອງ ອພບ ມີໜ້າທີ່ຊີ້ນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ບັນດາວຽກງານຂອງ ອພບ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄະນະຊີ້ນຳ ຂອງ ອພບ

ມາດຕາ 13 : ບັນດາກຳມະການ ອພບ ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃນຂອບເຂດເມືອງຂອງຕົນ

ມາດຕາ 14 : ພາລະບົດບາດ ແລະໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງວຽກງານຂອງຫົວການ ອພບ ແມ່ນຄະນະຮັບຜິດຊອບ ອພບ ເປັນຜູ້ກຳນົດ.

ໝວດທີ VII

ວ່າດ້ວຍບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 15 : ອພບ ມີກາປະທັບຂອງຕົນ ສຳລັບໃຊ້ວຽກງານທາງລັດຖະການ

ມາດຕາ 16 : ບັນດາກະຊວງ,ອົງການ,ບັນດາແຂວງ,ກຳແພງນະຄອນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດສະບັບນີ້ຕາມໜ້າທີ່ໃຜລາວຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ມາດຕາ 17 : ດຳລັດສະບັບນີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ພ້ອມທັງລົບລ້າງຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 40/ຄຄຊ ລົງວັນທີ 4/4/1995 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງອື່ນໆ ທີ່ຂັດກັບດຳລັດສະບັບນີ້.

 

 

 

ຄົ້ນຫາ

ປະຕິທິນ

March 2023
S M T W T F S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

ພະທາດຫຼວງ
ປະຕູໄຊ
ຫໍພະເແກ້ວ
ວັດຊຽງຄວນ
ວັດສີສະເກດ

ຜູ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ 10

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມວານນີ້ 77

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມອາທິດນີ້ 499

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມເດືອນນີ້ 1515

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ 115280

Currently are 16 guests and no members online