Get Adobe Flash player
ເຊີດຊູຄວາມສາມາດນຳພາຂອງຄະນະພັກ ເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດຂອງການບໍລິຫານລັດ ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ເສີມສ້າງສັງຄົມສາມັກຄີປອງດອງ ປຸກລະດົມກຳລັງແຮງທົ່ວສັງຄົມ ພັດທະນານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ເປັນນະຄອນທີ່ໜ້າຢູ່ ແລະ ຍືນຍົງ !

ຂ່າວເດັ່ນ

ດໍາລັດ 177 ວ່າດ້ວຍການປະສານງານ ລະຫວ່າງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກັບສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ສູ່ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ປີ 2018, Welcome to Visit LAOS Year 2018
3 ຫຼຸດ 3 ເພີ່ມ 3 ຂະບວນການ
" ຮ່າງ " ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອຸປະຕິເຫດ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນິຕິກຳສຳຄັນ

ຂ່າວສານໜ້າສົນໃຈ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທີປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ                                                                                                                                                                                      ເລກທີ……….          

                                                                                                                                                                                                        ລົງວັນທີ………………

 

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງຫ້ອງການປັບປູງທູລະກິດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 

-          ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ ສະບັບເລກທີ 03/ຊພສ, ລົງວັນທີ 21ຕຸລາ 2003 ວ່າດ້ວຍພະລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຂອງນະຄອນ

-          ອີງຕາມດຳລັດຈອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 213/ນຍ ລົງວັນທີ 6 ສິງຫາ 2009ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການປັບປຸງທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ

-          ອີງຕາມ ຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມະການປັບປຸງທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 038/ສນຍ ລົງວັນທີ 11/5/2010 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີີ 213/ ນຍ, ລົງວັນທີ 6 ສິງຫາ 2009

-          ອີງຕາມການສະເໜີຂອງ ຫ້ອງການປັບປຸງທຸລະກີດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 228/ຫປທ.ນວ,​ລົງວັນທີ 15/12/2010

 

 

ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕົກລົງ

ໝວດທີ I

ທີ່ຕັ້ງ, ພະລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

 

ມາດຕາທີ1 ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພະລະບົດບາດ

ຫ້ອງການປັບປຸງທຸລະກິດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເອີ້້ນຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ນປທ.ນວ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງວິຊາການໜື່ງທີ່ສັງກັດໃນຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ອົງການປົກຄອງ ແລະ ຄະນະຊີ້ນຳປັບປຸງເສດຖະກິດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລັດວິສະຫະກິດ, ວິສະຫະກິດປະສົມ, ເສດຖະກິດຮ່ວມມືຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວິສະຫະກິດພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃຫ້ເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວຕາມແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ມາດຕາທີ2 ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການປັບປຸງທຸລະກິດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

1.     ແນວມາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ, ແຜນການຍຸດທະສາດປັບປຸງທຸລະກິດຂອງລັດ ແລະ ແຜພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ເພື່ອຄູ້ມຄອງ ພັັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດ, ພາກສ່ວນເສດຖະກິດຕ່າງໆທີ່ຂື້ນກັນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ.

2.    ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄ້ວາອອກບັນດາຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ຂໍ້ແນະນຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປຸງປັບ ແລະ ພັດທະນາ ບັນດາວິສະຫະກິດຕາມການມອບໝາຍຂອງອົງການປົກຄອງ ແລະ ຄະນະຊີ້ນຳປັບປຸງທຸລະກິດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

3.    ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຂອງບັນດາວິສະຫະກິດ, ຕີລາຕາປະເມີນຜົນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ອົງການປົກຄອງ, ຄະນະຊີ້ນຳປັບປຸງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຄະນະກຳມະການປັບປຸງທຸລະກິດແຫ່ງຊາດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

4.    ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການຄະນະກຳມະການປັບປຸງທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ, ບັນດາພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ້າງແຜນການປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມບັນດາວິສະຫະກິດທີ່ຂື້ນກັບການຄູ້ມຄອງຂອງຕົນເພື່ອສະເໜີການນຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພິຈາລະນາອະນຸມັດ ຫຼື ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

5.    ຄົ້ນຄ້ວາການຮ່ວມມືກັບບັນດາວິສະຫະກິດອື່ນໆທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອຮ່ວມມືດ້ານທຸລະກິດພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ຂອງຄະນະຊີ້ນຳປັບປຸງທຸລະກິດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

6.    ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການຕົກລົງມອບໝາຍຂອງອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຄະນະຊີ້ນຳປັບປຸງທຸລະກິດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ມາດຕາທີ3 ຂອບເຂດສິດຂອງຫ້ອງການປັບປຸງທຸລະກິດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

1.     ປະຕິບັດຕາມການມອບໝາຍຂອງອົງການປົກຄອງ ແລະ ຄະນະຊີ້ນຳປັບປຸງທຸລະກິດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ບັນດາພະແນກການ, ຫ້ອງການ ອຳນາດການປປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາວິສະຫະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນເສດຖະກິດຕ່າງໆ ຈອງນະຄອຍຫຼວງວຽງຈັນ.

2.    ສະຫຼຸບສັງລວມບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນເພື່ອລາຍງານການນຳຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພິຈາລະນາ, ຊີ້ນຳ, ແນະນຳ ໃຫ້ບັນດາພະແນກການ, ຫ້ອງການ, ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຫ້ອງການປັບປຸງທຸລະກິດ.

3.    ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອອກ, ໂຈະ ຫຼຶ ລົບລ້າງ ຄຳສັ່ງ. ຂໍ້ແນະນຳ,​ແຈ້ງການ,​ລະບຽບການແລະນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແລະສົ່ງເສມວິສະຫະກິດ, ທັງສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍໃຫ້ບັນດາວິສະຫະກິດເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ພາຍໃຕ້ກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດັດສົມຂອງລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

4.    ນຳສະເໜີຕໍ່ອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສືກສາຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບສ້າງຕັ້ງ, ຂະຫຍາຍ ຫຼື ຍົກເລີກ ບໍລິສັດລັດ, ບໍລິສັດປະສົມ, ທຸລະກິດຮ່ວມມືລັດ ແລະ ປະຊາຊົນຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

5.    ຈັັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຶກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ພົວພັນກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການປັບປຸງທຸລະກິດ ເພື່ອຮັບເອົາຄຳຄິດເຫັນ ຂ່າວສານຕ່າງໆເຂົ້າໃນວຽກງານປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວິສະຫະກິດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

6.    ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຂູມພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ທີ່ພົວພັນກັບພະລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມເຊື້ອເຊີນ ຫຼືແຜນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆທີ່ຂັ້ນເທີງມອບໝາຍໃຫ້.

7.    ເຮັດບົດບັນທຶກ ແລະ ຈົດໝາຍແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການພົວພັນ, ການຮ່ວມມືພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທູລະກິດຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທີງ.

8.    ຮັບ, ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ຄຳຮ້ອງທຸກຂອງພະນັກງານກຳມະກອນຢູ່ໃນບັນດາລັດວິສະຫະກິດ, ວິສະຫະກິດປະສົມ, ທຸລະກິດຮ່ວມມືລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່ພົວພັນເຖີງວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສະຫະກິດຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

9.    ຊັບຊ້ອນພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານພາຍໃນຫ້ອງການປັບປຸງທຸລະກິດຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ເໝານສົມກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຕົວຈີງຂອງແຕ່ລະຄົນ.

10.  ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ພະຫະນະ, ອຸປະກອນ, ຊັບສົມບັດ ແລະ ງົບປະມານທີ່ລັດເບີກຈ່າຍຕາມລະບຽບການ.

 

ພາກທີII

ທິດທາງແຜນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວິສະຫະກິດ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020

2.1 ທິດທາງແຜນການລວມ

2.1.1 ທິດທາງລວມ

2.1.1.1 ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຕໍ່ວິສະຫະກິດ

          - ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂແງລັດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ເຮັດພະລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງລັດວິສະຫະກິດ ແລະ ສົ່ງເສີມວິສະຫະກິດຂອງພາກສ່ວນເສດຖະກິດອື່ນໆ ຢ່າງລວມສູນເປັນເອກະພາບ, ເພື່ອເຮັດພາລະບົດບາດເປັນໃຈກາງໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງເສດກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍວິສະຫະກິດຂອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດຍຸດທະສາດກ່ຍວກັບການພັດທະນາວິສະຫະກິດຂອງພາກສ່ວນເສດຖະກິດຕ່າງໆ.

          - ສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງຫ້ອງການປັບປຸງທຸລະກິດໃຫ້ເປັນພະແນກ ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 05/ກມສພ ແລະ ຄຳສັ່ງ 19/ນຍ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ເຊີ່ງມັນມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ຫ້ອງການປັບປຸງທຸລະກິດໃຫ້ເປັນພະແນກ, ເຮັດໃຫ້ການປັບປຸງທຸລະກິດມີບົດບາດ, ສິດນ້າທີ່ສູງຂື້ນໃນການຄູ້ມຄອງພັດທະນາວິສະຫະກິດຂອງລັດ, ວິສະຫະກິດຂອງພາກສ່ວນອື່ນກໍ່ຄືເສດຖະກິດຮ່ວມມືຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍ ຕົວຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ກໍ່ຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

          - ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໃນນີ້ລວມທັງການສ້າງແຜນກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານນຳພາ, ພະນັກງານວິຊາການ, ນາຍຊ່າງ, ຜູ້ສຳນານງານໃນຂົງງເຂດວິສະຫະກິດຂອງລັດ ກໍ່ຄືໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດພາກສ່ວນອື່ນໆ.

2.1.1.2 ວິສະຫະກິດຂອງລັດ

          - ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງວິສະຫະກິດຂອງລັດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ໄປຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສະຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ດ້ວຍຮູບການທີ່ເໝາະສົມ,​ສາມາດເປັນກຳລັງແຮງໃຫ້ແກ່ລັດເຮົາໃນການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ການສະສົມທືນຮອນ ແລະ ການສະໜອງສະທາລະນະປະໂຫຍດໃຫ້ສັງຄົມ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

          - ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອໃຫ້ວິສະຫະກິດຂອງລັດເປັນເຈົ້າຕົນເອງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ມິຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ເປີດກວ້າງສິດເປັນເຈົ້່າຕົນເອງໃນກຳມະສິດ ແລະມີຄວາມຮັບປິດຂອບຕໍ່ຊັບສີນທີ່ລັດມອບໃຫ້, ໂດຍນຳໃຊ້ຊັບສີນນັ້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

          - ຈໍາແນກໃຫ້ຈະແຈ້ງລະຫວ່າງ ວິສະຫະກິດຂອງລັດທີ່ປະຕິບັດຕໍ່ໜ້າທີ່ ຫຼື ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດດ້ານການເມືອງ ແລະ ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກັບວິສະຫະກິດທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຫຼື ເປົ້າໝາຍດ້ານຍຸດທະສາດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

          - ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ, ລະບອບລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນເຖີງທຸລະກິດ,​ວິສະຫະກິດໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ເອື້ອຍອຳນວຍໃຫ້ກວ່າເກົ່າ,​ສອດຄ່ອງກັບກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ.

          - ເພີ້ມທະວີບົດບາດ ແລະ ຄວາມສາມາດຄຸ້ມຄອງລັດ ຕໍ່ວິສະຫະກິດຂອງລັດ.

 

2.1.1.3 ວິສະຫະກິດປະສົມ, ຮຸ້ນສ່ວນເອກະຊົນ

          - ສືກສາ, ປັບປຸງຄືນໂຄງສ້າງບັນດາລັດວິສະຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄອ່ງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ດຳເນີນທຸລະກິດມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສສາມາດກວດສອບໄດ້.

          - ປັບປຸງນິຕິກໍາ,ສ້າງເງື່ອນໄຂເອື້ອງອໍານວຍໃຫ້ບັນດາລັດວິສະຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ ບົນພື້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບພາຍໃຕ້ລະບຽບກົດໝາຍ.

         

          - ສ້າງຕັ້ງວິສະຫະກິດປະສົມ, ຮຸ້ນສ່ວນລັດເອກະຊົນຂື້ນສູງ ເປັນກິດຈະການທີ່ເຫັນວ່າລັດບໍ່ຄວນຜູກຂາດ ແຕ່ເປັນຂະແໜງການທີ່ສັງຄົມມີຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການບໍລິຫານຈັດການ.

          - ກວດຄືນ ແລະ ຫຍຸບເລິກບາງລັດວິສະຫະກິດປະສົມ, ຮຸ້ນສ່ວນເອກະຊົນ ທີ່ເຫັນວ່າລັດບໍມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຮ່ວມຮຸ້ນ ດ້ວຍຮູບການໃຫ້ເອກະຊົນສຳປະທານ ຫຼື ລັດຂາຍກິດຈະການອອກ.

2.1.1.3 ວິສະຫະກິດເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

          - ສົ່ງເສີມວິສະຫະກິດຂອງເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຜິດກົດໝາຍບໍ່ເກືອດຫ້າມ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າປາຍແຫຼມ ແລະ ທັງຮັບປະກັນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ, ສ້າງໃຫ້ໄດ້ຢີ່ຫໍ້ ຂອງຜະລິດຕະພັນສີນຄ້າລາວ ເພື່ອມີຕະຫຼາດອັນໝັ້ນທ່ຽງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

          - ສົ່ງເສີມພາກສ່ວນເສດຖະກິດເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເປີດກວ້າງຮຸບການຄ້າສຳພັນເສດຖະກິດ ກັບຊາວກະສິກອນ ແລະ ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ແກ້ໄຂວຽກເຮັດງານທຳ, ທັງມີການຜະລິດສິນຄ້າຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ແລະ ສົ່່ງອອກ.

          - ຊຸກຍູ້ບັນດາບໍລິສັດ  ຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ເຕົ້າໂຮມເຂົ້າເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ ແນ່ໃສ່ການສ້າງກຳລັງແຮງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດແຂງຂັນສູງຂື້ນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ແລະ ສຳພັນກັບວິສະຫະກິດຂອງຕ່າງປະເທດເພື່ອມີທືນຮອນເພີ້ມຂື້ນ,​

2.1.14 ​ເສດຖະກິດຮ່ວມມືປະຊາຊົນ ແລະ ສດຖະກິດຄອບຄົວ

          - ສຸມໃສ່ການສືກສາຄົ້ນຄ້ວາທາງທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳກ່ຽວກັບເສດຖະກິດຮ່ວມມື ແລະ ເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອກຳນົດຍຸດທະສາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອສົ່ງເສີມຂະຫຍາຍພາກສ່ວນເສດຖະກິດດັ່ງກ່າວ ດ້ວນຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີ, ຫຼາຍລະດັບ ທີ່ແທດເໝາະກຳຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖີ່ແລະ ບໍລິເວນ.

          - ຖືເອົາການພັດທະນາເສດຖະກິດຮ່ວມມື ແລະ ເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງປະຊາຊົນ ເປັນວຽງການ ແລະ ມາດຖານສຳຄັນໜື່ງໃນການສ້າງຍ້ານ ເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ ແລະ ຮາກຖານການຜະລິດທຸລະກິດ.

          - ຊຸກຍູ້​​ເສດຖະກິດຮ່ວມມືຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ກ້າວຂື້ນຕາມທິດຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ບັນດາຄອບຄົວດ້ວຍກັນ ແລະ ມີສຳພັນກັນ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດຮ່ວມມືຂອງປະຊາຊົນກາຍເປັນພາກສ່ວນເສດຖະກິດໜື່ງທີ່ສຳຄັນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການເປີດກວ້າງການຜະລິດເປັນສີນຄ້າ ແລະ ການສ້າງລະບົບໃໝ່, ​ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຮ່ວມມືຂອງປະຊາຊົນມີພື້ນຖານອັນໜັ້ນແໜ້ນ ແລະ ມີກຳລັແຮງຕໍ່ລອງໃນເງື່ອນໄຂຂອງກົນໄກຕະຫຼາດ ແລະ ເຊື້ອໂຍມສາກົນ.

2.1.2 ຄາດໝາຍລວມ

2.1.2.1 ກ່ຽວກັບວິສະຫະກິດຂອງລັດ

          - ປັບປຸງປ່ຽນກົນ​​ໄກການຄຸ້ມຄອງຂອງວິສະຫະກິດຂອງລັດ ຕາມທິດໃຫ້ວິສະຫະກິດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງເຕັມສ່ວນຕໍ່ຊັບສີນ ແລະ ທືນຮອນທີ່ລັດມອບ​​ໃຫ້, ​ເປັນເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈີໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງຕົນ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບກັບພາກສ່ວນເສດຖະກິດອື່ນໆຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍລວມ.

          - ຈຳແນໃຫ້ຈະແຈ້ງລະຫວ່າງ ພະລະບົດບາດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງລັດບໍລິຫານກັບພະລະບົດບາດໃນການຄຸ້ມຄອງຜະລິດທຸລະກິດຂອງລັດວິສະຫະກິດ, ມອບສິດຕັດສິນບັນຫາໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍ ການວິສະຫະກິດຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ສິດຂອງຕົນ.

          - ຕັ້ງໜ້າປັບປຸງວິສະຫະກິດຂອງລັດຈຳນວນໜື່ງ ທີ່ລັດບໍ່ຈຳເປັນຖືຮຸ້ນ 100% ​ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ,​ມີຄວາມໂປ່ໃສທາງດ້ານການບັນຊີ ເພື່ອຫັນສູ່ຮູບການຮ່ວມຮຸ້ນກັບພາກສ່ວນອື່ນ ເປັນວິສະຫະກິດປະສົມ ຫຼື ເປັນບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ ແລະ ເອົາເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

          - ສຳລັບວິສະຫະກິດຂອງລັດທີ່ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງ ສະເພາະຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດທຸລະກິດຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງຮາກຖານຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ກໍ່ຄວນປະຕິບັດລະບອບການໄລ່ລ່ຽງທຸລະກິດ ເຊັ່ນ: ດຽວກັນ ໂດຍທີ່ລັດມີນະໂຍບາຍຖົມຂຸມ, ບໍ່ໃຫ້ວິສະຫະກິດຫຼຸບທຶນ.

          - ສ້າງວິສະຫະກິດຂອງລັດທີ່ຈຳເປັນຈຳນວນໜື່ງຂື້ນ ທີ່ເອກະຊົນບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ສາມາດລົງທຶນ​​ໄດ້.

2.1.2.2 ກ່ຽວກັບວິສະຫະກິດເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

          - ຕັ້ງໜ້າປັບປຸງ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ ຜະລິດທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນເສດຖະກິດດັ່ງກ່າວ,​ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ວິທິປະຕິບັດ ທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການດຳເນິນທຸລະກິດຂອງເຂົາ​​ເຈົ້າ, ສ້າງກົນໄກບໍລິການປະຕູດຽວຂື້ນຢູ່ໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທຸກຂັ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມລຳບາກ, ລຳຄານ ແລະ ແກ່ຍາວເວລາໃນການພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ ຂອງວິສະຫະກິດ.

          - ຊຸກຍູ້ບັນດາບໍລິສັດ ຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ທີ່ປະກອບການໃນຂະແໜງດຽວກັນໃຫ້ເຕົ້າໂຮມກັນເປັນກຸ່ມບໍລິສັດແນ່ໃສ່ສ້າງກຳລັງແຮງ​​ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດພາຍໃນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນສູງຂື້ນ.

          -   ສົ່ງເສີມພາກສ່ວນເສດຖະກິດເອກະຊົນພາຍໃນໃຫ້ເປີດກວ້າງຮູບການສຳພັນເສດຖະກິດກັບຊາວກະສິກອນ ແລະ ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຜະລິດເປັນສີນຄ້າ ແລະຜະລິດຕະພັນກອ້ນໃຫ່ຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ.

 

 

         

         

 

 

 

 

ປະຕິທິນ

May 2019
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

ຄົ້ນຫາ

ຜູ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ 11

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມວານນີ້ 29

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມອາທິດນີ້ 301

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມເດືອນນີ້ 799

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ 45938

Currently are 40 guests and no members online

ແຜນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ